Bộ đề từ 00 đến 99 – Kinh nghiệm đánh đề theo bộ chuẩn xác

Khi tham gia chơi lô đề thì chắc chắn điều mong muốn nhất của anh em là dự đoán đánh trúng con số ở bảng KQXS. Nói dễ thì rất dễ mà nói khó thì cũng sẽ rất khó bởi mỗi ngày chỉ có 1 giải đặc biệt duy nhất, do vậy Kienthuclode.com đã tìm hiểu và tổng hợp để giới thiệu đến người chơi Bộ Đề từ 00 đến 99. Mời anh em cùng tham khảo nhé!

Mục Lục

BỘ ĐỀ LÀ GÌ?

BỘ ĐỀ LÀ GÌ?

Bộ Đề là thuật ngữ dùng để chỉ những con số bao gồm 2 chữ số tự nhiên sử dụng để đánh lô đề. Có tổng cộng 100 bộ đề từ 00 đến 99 dành cho người chơi lô đề sử dụng. Dựa vào bộ số lô đề này có thể lựa chọn từng bộ đề gan phù hợp với phương pháp soi cầu của mình.

BỘ SỐ ĐỀ TỪ 00 ĐẾN 99 CHI TIẾT NHẤT

Dưới đây là danh sách chi tiết nhất của tất cả là 100 bộ số đề. Anh em hãy lưu lại để khi trường hợp phương pháp soi cầu của anh em cần bộ số nào thì bỏ ra dùng nhé.

>> Soi cầu dự đoán XSKT chính xác hôm nay

>> Những cặp lô xiên 2 hay về cùng nhau

>> Lô hay về thứ 7. Thứ 7 đánh con gì dễ trúng nhất?

BỘ ĐỀ CHI TIẾT BỘ SỐ
Bộ số đề 00 00 – 05 – 50 – 55
Bộ đề 01 01 – 10 – 06 – 60 – 51 – 15 – 56 – 65
Bộ số đề 02 02 – 20 – 07 – 70 – 52 – 25 – 57 – 75
Bộ số đề 03 03 – 30 – 08 – 80 – 53 – 35 – 58 – 85
Bộ số đề 04 04 – 40 – 09 – 90 – 54 – 45 – 59 – 95
Bộ đề 05 05 – 50 – 00 – 55
Bộ đề 06 06 – 60 – 01 – 10 – 56 – 65 – 51 – 15
Bộ số đề 07 07 – 70 – 02 – 20 – 57 – 75 – 52 – 25
Bộ số đề 08 08 – 80 – 03 – 30 – 58 – 85 – 53 – 35
Bộ đề 09 09 – 90 – 04 – 40 – 59 – 95 – 54 – 45
Bộ đề 10 10 – 01 – 15 – 51 – 60 – 06 – 65 – 56
Bộ số đề 11 11 – 16 – 61 – 66
Bộ đề 12 12 – 21 – 17 – 71 – 62 – 26 – 67 – 76
Bộ số đề 13 13 – 31 – 18 – 81 – 63 – 36 – 68 – 86
Bộ số đề 14 14 – 41 – 19 – 91 – 64 – 46 – 69 – 96
Bộ đề 15 15 – 51 – 10 – 01 – 65 – 56 – 60 – 06
Bộ số đề 16 16 – 61 – 11 – 66
Bộ số đề 17 17 – 71 – 12 – 21 – 67 – 76 – 62 – 26
Bộ số đề 18 18 – 81 – 13 – 31 – 68 – 86 – 63 – 36
Bộ đề 19 19 – 91 – 14 – 41 – 69 – 96 – 64 – 46
Bộ số đề 20 20 – 02 – 25 – 52 – 70 – 07 – 75 – 57
Bộ đề 21 21 – 12 – 26 – 62 – 71 – 17 – 76 – 67
Bộ số đề 22 22 – 27 – 72 – 77
Bộ số đề 23 23 – 32 – 28 – 82 – 73 – 37 – 78 – 87
Bộ đề 24 24 – 42 – 29 – 92 – 74 – 47 – 79 – 97
Bộ số đề 25 25 – 52 – 20 – 02 – 75 – 57 – 70 – 07
Bộ đề 26 26 – 62 – 21 – 12 – 76 – 67 – 71 – 17
Bộ số đề 27 27 – 72 – 22 – 77
Bộ số đề 28 28 – 82 – 23 – 32 – 78 – 87 – 73 – 37
Bộ đề 29 29 – 92 – 24 – 42 – 79 – 97 – 74 – 47
Bộ số đề 30 30 – 03 – 35 – 53 – 80 – 08 – 85 – 58
Bộ đề 31 31 – 13 – 36 – 63 – 81 – 18 – 86 – 68
Bộ số đề 32 32 – 23 – 37 – 73 – 82 – 28 – 87 – 78
Bộ đề 33 33 – 38 – 83 – 88
Bộ số đề 34 34 – 43 – 39 – 93 – 84 – 48 – 89 – 98
Bộ đề 35 35 – 53 – 30 – 03 – 85 – 58 – 80 – 08
Bộ đề 36 36 – 63 – 31 – 13 – 86 – 68 – 81 – 18
Bộ số đề 37 37 – 73 – 32 – 23 – 87 – 78 – 82 – 28
Bộ số đề 38 38 – 83 – 33 – 88
Bộ đề 39 39 – 93 – 34 – 43 – 89 – 98 – 84 – 48
Bộ số đề 40 40 – 04 – 45 – 54 – 90 – 09 – 95 – 59
Bộ đề 41 41 – 14 – 46 – 64 – 91 – 19 – 96 – 69
Bộ số đề 42 42 – 24 – 47 – 74 – 92 – 29 – 97 – 79
Bộ số đề 43 43 – 34 – 48 – 84 – 93 – 39 – 98 – 89
Bộ đề 44 44 – 49 – 94 – 99
Bộ số đề 45 45 – 54 – 40 – 04 – 95 – 59 – 90 – 09
Bộ đề 46 46 – 64 – 41 – 14 – 96 – 69 – 91 – 19
Bộ số đề 47 47 – 74 – 42 – 24 – 97 – 79 – 92 – 29
Bộ số đề 48 48 – 84 – 43 – 34 – 98 – 89 – 93 – 39
Bộ đề 49 49 – 94 – 44 – 99
Bộ số đề 50 50 – 05 – 55 – 00
Bộ số đề 51 51 – 15 – 56 – 65 – 01 – 10 – 06 – 60
Bộ đề 52 52 – 25 – 57 – 75 – 02 – 20 – 07 – 70
Bộ số đề 53 53 – 35 – 58 – 85 – 03 – 30 – 08 – 80
Bộ đề 54 54 – 45 – 59 – 95 – 04 – 40 – 09 – 90
Bộ đề 55 55 – 50 – 05 – 00
Bộ số đề 56 56 – 65 – 51 – 15 – 06 – 60 – 01 – 10
Bộ số đề 57 57 – 75 – 52 – 25 – 07 – 70 – 02 – 20
Bộ số đề 58 58 – 85 – 53 – 35 – 08 – 80 – 03 – 30
Bộ đề 59 59 – 95 – 54 – 45 – 09 – 90 – 04 – 40
Bộ số đề 60 60 – 06 – 65 – 56 – 10 – 01 – 15 – 51
Bộ số đề 61 61 – 16 – 66 – 11
Bộ số đề 62 62 – 26 – 67 – 76 – 12 – 21 – 17 – 71
Bộ số đề 63 63 – 36 – 68 – 86 – 13 – 31 – 18 – 81
Bộ số đề 64 64 – 46 – 69 – 96 – 14 – 41 – 19 – 91
Bộ số đề 65 65 – 56 – 60 – 06 – 15 – 51 – 10 – 01
Bộ đề 66 66 – 61 – 16 – 11
Bộ số đề 67 67 – 76 – 62 – 26 – 17 – 71 – 12 – 21
Bộ đề 68 68 – 86 – 63 – 36 – 18 – 81 – 13 – 31
Bộ số đề 69 69 – 96 – 64 – 46 – 19 – 91 – 14 – 41
Bộ số đề 70 70 – 07 – 75 – 57 – 20 – 02 – 25 – 52
Bộ số đề 71 71 – 17 – 76 – 67 – 21 – 12 – 26 – 62
Bộ đề 72 72 – 27 – 77 – 22
Bộ số đề 73 73 – 37 – 78 – 87 – 23 – 32 – 28 – 82
Bộ đề 74 74 – 47 – 79 – 97 – 24 – 42 – 29 – 92
Bộ số đề 75 75 – 57 – 70 – 07 – 25 – 52 – 20 – 02
Bộ số đề 76 76 – 67 – 71 – 17 – 26 – 62 – 21 – 12
Bộ đề 77 77 – 72 – 27 – 22
Bộ số đề 78 78 – 87 – 73 – 37 – 28 – 82 – 23 – 32
Bộ số đề 79 79 – 97 – 74 – 47 – 29 – 92 – 24 – 42
Bộ đề 80 80 – 08 – 85 – 58 – 30 – 03 – 35 – 53
Bộ số đề 81 81 – 18 – 86 – 68 – 31 – 13 – 36 – 63
Bộ số đề 82 82 – 28 – 87 – 78 – 32 – 23 – 37 – 73
Bộ đề 83 83 – 38 – 88 – 33
Bộ số đề 84 84 – 48 – 89 – 98 – 34 – 43 – 39 – 93
Bộ số đề 85 85 – 58 – 80 – 08 – 35 – 53 – 30 – 03
Bộ số đề 86 86 – 68 – 81 – 18 – 36 – 63 – 31 – 13
Bộ số đề 87 87 – 78 – 82 – 28 – 37 – 73 – 32 – 23
Bộ đề 88 88 – 83 – 38 – 33
Bộ đề 89 89 – 98 – 84 – 48 – 39 – 93 – 34 – 43
Bộ số đề 90 90 – 09 – 95 – 59 – 40 – 04 – 45 – 54
Bộ số đề 91 91 – 19 – 96 – 69 – 41 – 14 – 46 – 64
Bộ đề 92 92 – 29 – 97 – 79 – 42 – 24 – 47 – 74
Bộ số đề 93 93 – 39 – 98 – 89 – 43 – 34 – 48 – 84
Bộ đề 94 94 – 49 – 99 – 44
Bộ số đề 95 95 – 59 – 90 – 09 – 45 – 54 – 40 – 04
Bộ số đề 96 96 – 69 – 91 – 19 – 46 – 64 – 41 – 14
Bộ đề 97 97 – 79 – 92 – 29 – 47 – 74 – 42 – 24
Bộ số đề 98 98 – 89 – 93 – 39 – 48 – 84 – 43 – 34
Bộ số đề 99 99 – 94 – 49 – 44

Khi chơi anh em hãy tìm chính xác bộ số đề mình cần để chơi sao cho hiệu quả nhất. Khi đánh các bộ số này hãy lưu ý là đánh hết,  không nên loại bỏ những con số nếu chưa có kinh nghiệm lọc đề.

CÁCH ĐÁNH ĐỀ THEO BỘ MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO

CÁCH ĐÁNH ĐỀ THEO BỘ MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO

Dàn đề là thuật ngữ dùng để chỉ cách chơi nhiều số đề cùng một lúc. Tùy thuộc vào phương pháp soi cầu mà có những dàn đề khác nhau. Người chơi có thể dựa theo bảng tổng hợp 100 bộ số đề từ 00 đến 99 chi tiết ở trên để dễ dàng tìm kiếm những con số của mình.

Để đảm bảo an toàn tài chính và mang về thắng lợi lớn. Anh em nên phải tính toán thật kỹ số tiền mình chơi và thời gian nuôi. Khi xác định nuôi dàn đề đó trong khung bao lâu thì hãy chuẩn bị số vốn đầy đủ để vào tiền đủ khung thì mới đem lại hiệu quả.

Với những anh em vốn mỏng thì hãy chia nhỏ vốn để nuôi. Còn nếu anh em nhiều vốn, có thể nâng khung dần để tạo lợi nhuận cao nhất. 

>> Giờ vàng chốt số

KINH NGHIỆM ĐÁNH ĐỀ THEO BỘ ĐỀ

KINH NGHIỆM ĐÁNH ĐỀ THEO BỘ ĐỀ

Trong tất cả các hình thức đánh theo dàn có nghĩa là chúng ta phải đánh rất nhiều con số khác nhau. Tỷ lệ trả thưởng khi đánh Đề truyền thống thường là 1 ăn 70 hoặc nhỉnh hơn một chút là 1 ăn 80. Có thể thấy như vậy sẽ bất lợi cho những anh em chơi dàn nhiều số. Và nếu như có dàn hơn 60 số thì chắc chắn anh em sẽ lấn cấn khi vào tiền.

Theo kinh nghiệm của những cược thủ thì anh em nên chơi online bởi vì rất tiện lợi và tỷ lệ trả thưởng cao hơn truyền thống là 1 ăn 99. Như vậy anh em có thể thoải mái khi đánh tất cả các dàn đề. Dù anh em có đánh dàn 68 số đi chăng nữa thì vẫn có lãi.

Ví dụ: Anh em đánh dàn 68 số mỗi con 10k thì tổng là hết 680k. Khi thắng sẽ nhận được 990k, theo đó vẫn lãi 310k.

Đánh đề bạch thủ 1 số thì chỉ có 1% cơ hội trúng, nhưng khi đánh 68 số là chúng ta nắm chắc trong tay 68% cơ hội trúng giải. 

Hy vọng với Bộ Số Đề từ 00 đến 99 được Xổ Số Kon Tum tổng hợp sẽ giúp anh em dễ dàng nhận diện và tìm kiếm những bộ số đề đem lại may mắn cho mình. Nếu anh em thấy bài viết này hay và bổ ích hãy chia sẻ đến những người bạn của mình nhé.